Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na warunkach Ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

 
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest TRANSLATOR Anna Kaźmierczak, ul. Długa 75, 32-088 Owczary, NIP 882-147-80-89 e-mail: translator@romania.pl, www.romania.pl
2.Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. 
3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie: 
  a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy o realizację usług, 
  b.art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu, w celu ewentualnego dochodzenia          roszczenia albo obrony, 
  c.art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, w celu realizacji obowiązków podatkowych, bilansowych wynikających       przepisów, 
  d.art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgody, w celu marketingu i promocji swoich usług, przy wykorzystaniu kanału komunikacji objętego Państwa zgodą. 
4. Administrator może powierzyć Państwa dane odbiorcom występującym w roli podmiotu przetwarzającego m.in. takim jak: dostawcy usług teleinformatycznych, usług księgowych, usług kurierskich, usług pocztowych, usług tłumaczeniowych, usług konsultingowych, usług prawnych, usług windykacyjnych. 
5.W przypadku przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy nastąpi to wyłącznie na podstawie legalnej przesłanki takiej jak np. umowa zawarta z odbiorcą, w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.   
6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, zgodnie z zasadą ograniczenia przechowywania, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu znajdującego legalną podstawę. W przypadku przetwarzania: 
  a. na podstawie niezbędności do wykonania umowy – do czasu wykonania umowy, 
  b. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,     przedawnienia roszczeń, albo wygaśnięcia innego prawnie uzasadnionego interesu, 
  c. na podstawie obowiązków wynikających z przepisów – przez czas wskazany w tych przepisach,
  d. na podstawie zgody – do czasu wycofania zgody. 
7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do ich przeniesienia. 
8.Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W takim przypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu, chyba że będzie w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności. 
9.W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać przesyłając oświadczenie na adres: translator@romania.pl
10.W przypadku jeśli uważacie Państwo, że Administrator przetwarzając dane osobowe narusza prawo, przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 
11. Administrator nie podejmuje decyzji  opartych na automatycznym przetwarzaniu danych, w tym w oparciu o profilowanie.